Udskriv denne side

Referat fra generalforsamling

 

Referat af Generalforsamling i Diabetesforeningen for Lyngby- Taarbæk kommune, tirsdag d 6. februar 2018. kl. 19- 21.

Vi lagde ud med, at Søren Biune, markeds-og fundraisingchef i Diabetesforeningen, fortalte om foreningens politik og opbygning, og om hvordan Diabetesforeningen og dermed diabetikerne kan få større synlighed og styrke.

Deltagere : 6 medlemmer fra bestyrelsen, en var syg, samt 4 betalende medlemmer, og 0 ikke medlemmer.

Dagsorden iflg. vedtægter : Vedlægges som bilag

Valg af dirigent og referent : Bjarne Rye Nielsen og Dagny Jensen.

Ad 1 : Bestyrelsens beretning. Vedtaget.

Beretning vedlægges som bilag.

Ad 2 : Godkendelse af regnskab. Godkendt.

Kassereren uddelte regnskabet samt påtegnet revisorerklæring.

Årets regnskab er i år negativt, men vhj af særkonto beløb fra 2016 har foreningen 5.034,35 kr. til rådighed. Udgiftsposten til udsendelse af indkaldelser til generalforsamling til medlemmer, som ikke har opgivet mailadresser, er stadig stor (ca. 1800 kr.)

Regnskab og revisorerklæring vedlagt som bilag.

Ad 3 : Indkomne forslag.

Ingen forslag, udover bestyrelsens, se nedenfor.

Ad 4 :Valg af bestyrelse.

For ikke at skulle udskifte hele bestyrelsen på en gang, foreslår bestyrelsen, at Dorete og Per stiller deres mandat til rådighed for 2 år og at Connie, Dagny og Svend stiller deres mandat til rådighed for 1 år.

Herefter kan generalforsamlingen i lige år vælge 2 medlemmer for en 2-årig periode, og resten i ulige år for 1 år.

Forslaget blev vedtaget. Alle modtog genvalg og blev valgt.

Ad 5 : Årsplan og budget.

Dorete fremlagde årsplan.

Vedhæftet som bilag.

Kommentar fra et medlem til, at vi måtte aflyse pga. manglende tilslutning både skovtursarrangement og julefrokost. Måske for dyrt? Med betaling af 225 kr. alt incl. Til julefrokosten?

Forsøge med en madpakketur ud i et naturskønt område. F. eks til skovturen.

Budget: Da antallet af medlemmer er det samme som sidste år vil rådighedsbeløbet forblive uændret.

Ad 6 : Valg af bestyrelse bortfalder, da pkt. 4 er vedtaget

Ad 7 : Valg af suppleanter.

  1. suppleant Stinne Olsen modtager genvalg

  2. suppleant Liselotte Kildegaard modtager genvalg.

Begge blev genvalgt.

Ad 8 : Kritisk revisor Ole Steen Kofoed modtager genvalg, og blev valgt.

Ad 8 : Dagny nævnte problemet med at få annonceret i Det Grønne Område.

Vi skal være i god tid med vores planlægning, så vore arrangementer kan blive annonceret i Diabetesforeningens kalender.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.50.

Per overrakte dirigenten 2 flasker vin som tak for god styring af generalforsamlingen.

 

Referent:

Dagny Jensen

Dirigent:

Bjarne Rye Nielsen